اساسنامه‌های گیلارا  o  
انتخاب و وظایف بازرس  o  آیین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری

فصل اول – در تسلیم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غیر تجارتی

ماده ۹ – موسسات و تشکیلات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصیکه حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می شود ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و مادام که اطلاع نداده اند استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .
Copyright 2012. Powered by etoro review. , LRI Partners, Inc